ข่าวสารทั่วไป


หน่วยงานที่ข้าราชการครูควรรู้จักเกี่ยวกับงานบุคคล

คลิก

 

การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2542 (แบบ 1 ข, แบบ 2 ข)

คลิกชม วีดีโอ